Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Vossics, Kvk Utrecht 63673371. In deze voorwaarden verder aangeduid als Vossics.
1.2 Een klant is een gebruiker welke zich middels een ondertekende overeenkomst of een bevestigde e-mail voor overeengekomen tijd heeft verbonden als sporter/gebruiker van de diensten van Vossics.

 

Artikel 2. Toepassing
2.1 Alle klanten ontvangen voor ondertekening van de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Klanten worden geacht deze algemene voorwaarden voor ondertekening te hebben doorgelezen en accepteren bij ondertekening van de overeenkomst deze voorwaarden.
2.3 Vossics is gerechtigd deze voorwaarden, indien noodzakelijk te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het management van Vossics.
2.5 De voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats ter inzage aanwezig zijn.
2.6 Indien ouders zich aan Vossics verbinden voor kinderactiviteiten blijven zij altijd de hoofdgebruiker en wordt alle communicatie via de ouder gedaan.

 

Artikel 3. Diensten

3.1 Vossics levert verschillende diensten; Personal Training, bewegingsonderwijs, sportkinderfeestjes, danssportlessen voor volwassenen en kinderen, hardlooptraining, voeding-en lifestyle advies.
3.2 De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Als er met kinderen gewerkt wordt is de volwassen aanvrager de klant en verantwoordelijke.
3.3 De looptijd van een dienst wordt van tevoren schriftelijk vastgesteld.

 

Artikel 4. Kosten
4.1 De kosten kunnen worden voldaan (in overleg) in maandelijkse termijnen vooruit, of door betaling in één keer van het volledige bedrag door middel van een toegezonden factuur, hetgeen voldaan moet zijn voor aanvang van de contractperiode.
4.2 Vossics bepaalt de hoogte van de verschillende diensten en zal deze jaarlijks indexeren.
4.3 Vossics behoudt zich het recht voor om de dienstverlening uit te stellen indien men het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan.

 

Artikel 5. Trainingen
5.1 Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens deel te nemen aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Vossics te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Vossics door te geven. Voor kinderfeestjes kan de intake ook telefonisch.
5.2 Bij bevestiging van de inschrijving zal Vossics meedelen wanneer en waar de klant verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Vossics bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen.
5.3 Afmeldingen dienen 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Vossics als ook voor de klant.
5.4 Afmeldingen binnen 24 uur voordat de training begint worden in rekening gebracht en kunnen niet ingehaald worden.
5.5 Indien hier niet aan wordt voldaan kan een klant het recht verliezen de afspraak later in te halen.
5.6 In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, ziekte of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling van Vossics, is het mogelijk om uw trainingen te “bevriezen” of te stoppen. In alle gevallen van “bevriezing” moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend met bewijs.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht.
6.1 Op Vossics rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende de activiteit. Vossics voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
6.2 Ouders kunnen altijd aanwezig zijn tijdens het sportmoment van hun kind als deze alleen sport of begeleid wordt.

 

Artikel 7. Gezondheid
7.1 De klant verklaart dat hij/zij naar beste kunnen gezond is en fysiek in staat om de instructies van Vossics zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Vossics aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
7.2 Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training direct te melden aan Vossics.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor elke door Vossics aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Vossics kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
8.2 Vossics is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.
8.3 Vossics is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door Vossics gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.
8.4 Vossics is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.
8.5 Vossics is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

 

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.
9.1 Vossics is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Trainer wordt voor de klant een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.
9.2 Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd.
9.3 Als de klant op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

 

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 20 kilometer.

 

Artikel 11. Tussentijdse veranderingen
11.1 Het is te allen tijde mogelijk om de afgenomen diensten te verlengen naar een ‘groter’ pakket. Andersom is niet mogelijk.

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
12. 1 Vossics is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Vossics gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom
13.1 Alle door Vossics verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Vossics zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Vossics ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Vossics zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14. Overige zaken
14.1 Indien men naast de personal trainingen in een healthclub/praktijk sport dient men hiervoor een apart lidmaatschap te nemen. Kosten vallen buiten de pakketten van Vossics. Dit geldt ook voor de kosten van externen als sportartsen, therapeuten en de sporttesten, ook hiervoor wordt u apart gefactureerd.
14.2 U heeft de mogelijkheid uw overeenkomst binnen 14 dagen na datum van ondertekening te annuleren.
14.3 Vossics behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer een klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijnen overschrijdt. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
14.4 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.